0909 421 624

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ XÂY DỰNG

 

CHỨNG CHỈ

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Số: HCM-00047812

(Ban hành theo quyết định số: 1886/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/11/2020)

 

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỊNH VƯỢNG

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: 0312571432

Ngày cấp: Đăng ký cấp lần đầu ngày 02/12/2013, thay đổi lần thứ 5 ngày 12/04/2022;

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;

Tên người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kỷ

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính: 72 Đường số 18,  Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: 028 629 22224

Phạm vi hoạt động xây dựng:

  1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước)

  2. Thi công lắp đặt thiết bị công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước)

Chứng chỉ này có hiệu lực đến ngày: 09/11/2030./.

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2020

KT. Giám đốc

Phó giám đốc

Huỳnh Thanh Khiết

Xem file chụp (năng lực hoạt động xây dựng.pdf)