0909 421 624

Trạm xử lý nước rỉ rác tại Thanh Hóa, công suất 100 m3/ngày đêm

1. Phạm vi công việc

  • Thiết kế chi tiết xây dựng, công nghệ
  • Giám sát kỹ thuật thi công xây dựng, cung ứng lắp đặt thiết bị cho Trạm xử lý
  • Vận hành thử nghiệm cho hệ thống đạt tiêu chuẩn đầu ra loại B theo QCVN40/2011
  • Chuẩn bị các quy trình làm việc và đào tạo cho nhân viên vận hành của chủ đầu tư
  • Hỗ trợ chủ đầu tư để giải trình phương án kĩ thuật cho các sở ban ngành/bộ ban ngành liên quan (nếu cần thiết)

2. Dữ liệu yêu cầu của hệ thống

Công suất: 100 m3/ngày.đêm

Hệ thống xử lý nước rỉ rác đạt chuẩn xả thải tại Thanh Hóa

Thành phần, đặc tính nước thải đầu vào

STT Thông số Đơn vị Giá trị
1 pH 3.0 – 5.0
2 Chất rắn lơ lửng mg/l 154800
2 BOD mg/l 14400
3 pCOD mg/l 51100
4 sCOD mg/l 24000
5 NH4+ mg/l 975
6 NO3- mg/l <0.01
7 TKN mg/l 1118
8 TP mg/l 10

Yêu cầu đầu ra:

STT Thông số Đơn vị Giá trị C
B1 B2
1 pH 6 – 8 6 – 8
2 BOD5 (20oC) mg/l 100 50
3 COD mg/l 400 300
4 Tổng Ni-tơ mg/l 60 60
5 Amoni mg/l 25 25

3. Phương án xử lý nước rỉ rác tại Thanh Hóa

Đầu tiên, nước thải sẽ xử lý sơ bộ bởi hệ thống tiền xử lý bao gồm oxy hóa Fenton và keo tụ tạo bông 2 bậc. Kế tiếp, xử lý hoàn thiện nước thải bằng công nghệ RO Rochem của Đức, do TVTS lắp đặt

Kỹ thuật viên TVTS kiểm tra áp suất vận hành hệ thống

4. Kết quả xử lý nước rỉ rác bằng công nghệ RO ROCHEM

  • Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn mà khách hàng yêu cầu
  • Hệ thống hoạt động ổn định, được kiểm tra định kỳ bởi kỹ thuật viên của TVTS
  • Nhân viên nhà máy được đào tạo bài bản, hướng dẫn và đào tạo vận hành đạt yêu cầu của công việc