Nước thải công nghiệp

Nước thải từ các khu công nghiệp tập trung; các nhà máy sản xuất; …

  Nguồn gốc nước

  Thông tin dự án
  Công suất(*)
  Chủ đầu tư
  Địa điểm công trình(*)
  Diện tích xây dựng dự kiến
  Sơ đồ hệ thống xử lý hiện hữu
  Đính kèm file
  Ngân sách dự kiến
  Chi phí vận hành mong muốn
  Tiêu chuẩn thiết bị, vật tư


  Thông số chất lượng nước đầu vào
  pH(*)
  COD(*)
  BOD(*)
  TSS(*)
  Dầu mỡ(*)
  Tổng Nito(*)
  Tổng phốt pho(*)
  Amoni(*)
  TDS(*)
  Cl-(*)
  Độ màu
  Nhiệt độ
  Kim loại nặng


  Thông số chất lượng nước đầu ra


  Công tác yêu cầu


  Thông tin liên hệ