Nước rỉ rác - nguy hại

Nước thu gom từ bãi chôn lấp rác; Nước thải công nghiệp tập trung từ các nhà máy sản xuất bo mạch điện tử; Nhóm nước thải khó xử lý có nồng độ ô nhiễm cao trên 50.000 ppm; …

  Nguồn gốc nước

  Thông tin dự án
  Công suất(*)
  Chủ đầu tư
  Địa điểm công trình(*)
  Diện tích xây dựng dự kiến
  Sơ đồ hệ thống xử lý hiện hữu
  Đính kèm file
  Ngân sách dự kiến
  Chi phí vận hành mong muốn
  Tiêu chuẩn thiết bị, vật tư


  Thông số chất lượng nước đầu vào
  pH(*)
  COD(*)
  BOD(*)
  TSS(*)
  Dầu mỡ(*)
  Tổng Nito(*)
  Tổng phốt pho(*)
  Amoni(*)
  TDS(*)
  Cl-(*)


  Thông số chất lượng nước đầu ra


  Công tác yêu cầu


  Thông tin liên hệ