Nước rỉ rác - nguy hại

Nước thu gom từ bãi chôn lấp rác; Nước thải công nghiệp tập trung từ các nhà máy sản xuất bo mạch điện tử; Nhóm nước thải khó xử lý có nồng độ ô nhiễm cao trên 50.000 ppm; …

  Nguồn gốc nước

  Thông tin dự án

  Công suất(*)

  Chủ đầu tư

  Địa điểm công trình(*)

  Diện tích xây dựng dự kiến

  Sơ đồ hệ thống xử lý hiện hữu

  Đính kèm file

  Ngân sách dự kiến

  Chi phí vận hành mong muốn

  Tiêu chuẩn thiết bị, vật tư

  Thông số chất lượng nước đầu vào

  pH(*)

  COD(*)

  BOD(*)

  TSS(*)

  Dầu mỡ(*)

  Tổng Nito(*)

  Tổng phốt pho(*)

  Amoni(*)

  TDS(*)

  Cl-(*)

  Thông số chất lượng nước đầu ra

  Công tác yêu cầu

  Thông tin liên hệ