Các loại nước khác

Nước muối; Nước biển; Nước nhiễm mặn; ….

  Nguồn gốc nước

  Thông tin dự án

  Công suất(*)

  Chủ đầu tư

  Địa điểm công trình(*)

  Diện tích xây dựng dự kiến

  Sơ đồ hệ thống xử lý hiện hữu

  Đính kèm file

  Ngân sách dự kiến

  Chi phí vận hành mong muốn

  Tiêu chuẩn thiết bị, vật tư

  Thông số chất lượng nước đầu vào

  TDS(*)

  Ca2+(*)

  Mg2+(*)

  NH4+

  Ba2+

  HCO3-(*)

  Cl-(*)

  SO42-

  Fl-

  NO3-

  SiO2(*)

  Thông số chất lượng nước đầu ra

  Công tác yêu cầu

  Thông tin liên hệ